"Niech wiedza będzie naszym bogactwem, a wychowanie ozdobą"

Biblioteka szkolna

Rola biblioteki

Cel główny:

Przygotowanie ucznia do kształcenia i samokształcenia w dalszych etapach edukacji szkolnej.

 Cele szczegółowe:

  • biblioteka pełni rolę szkolnego centrum informacyjnego, edukacyjnego i kulturalnego;
  • przygotowanie ucznia do samodzielnego wyszukiwania informacji za pomocą warsztatu informacyjno - bibliograficznego;
  • kształtowanie postawy szacunku dla polskiego dziedzictwa kulturowego oraz aktywnego odbioru dóbr kultury;
  • inspirowanie uczniów do rozwijania zainteresowań czytelniczych;
  • kształcenie nawyków samokształcenia uczniów;
  • wyrabianie i pogłębianie nawyku czytania i uczenia się;
  • realizowanie zagadnień edukacji czytelniczej i medialnej;
  • przygotowanie uczniów do korzystania z różnych źródeł informacji, kształtowanie umiejętności w zakresie poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz umiejętnego korzystania z technologii informacyjnej i mediów;
  • wspieranie działalności opiekuńczo - wychowawczej szkoły;
  • wspomaganie doskonalenia zawodowego nauczycieli.
   

Regulamin biblioteki

List do Rodziców

Nowości biblioteczne

Zasady wypozyczania podręczników